“Fraud
Przejdź do treści

Szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkiej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Tobie informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi i w jakim celu je wykorzystujemy.

Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje przysługujące Tobie prawa odnoszące się do przekazywanych danych osobowych oraz informuje o obowiązujących przepisach chroniących Twoje dane osobowe.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

 1. DEFINICJE
  1. Administrator – semguru sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 4B/48, 61-538 Poznań, KRS: 0000749179, NIP: 7831788307,
   1. Usługi –  każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, które Tobie oferujemy – stale bądź okazjonalnie,
   2. Strona – www.it-heroes.pl,
   3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
   4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług oferowanych przez Administratora przy wykorzystaniu Strony.
 2. INFORMACJE PODSTAWOWE
  1. Jesteśmy Administratorem w rozumieniu RODO w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
  2. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Nie posiadamy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  3. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt:
  4. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą służyć identyfikacji osoby fizycznej, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń.
  5. Odwoływanie się w niniejszej Polityce Prywatności się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usług).
  6. Klikając w linki zamieszczone na Stronie możesz zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Administrator i tym samym znajdującą się poza jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą Administratora, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji. Administrator rekomenduje zapoznanie się z przyjętymi u danych podmiotów regulaminami i politykami prywatności.
 3. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Zbieranie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika
   1. Strona oferuje możliwość kontaktu z Administratorem poprzez możliwość kontaktu mailowego bądź telefonicznego, a także za pomocą takich funkcjonalności jak formularz kontaktowy na Stronie i usługa live chata.
   2. W przypadku kontaktu przy wykorzystaniu źródeł, o których mowa w ust. 1 powyżej zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi przedstawicielami.
   3. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, rozmowa nie będzie kontynuowana, a Ty możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.
  2. Dane gromadzone automatycznie podczas korzystania przez Użytkownika z Usług
   1. Podczas korzystania ze Strony, automatycznie zbierane są następujące informacje:
    1. dane o urządzeniu – gromadzimy informacje dotyczące wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory,
    2. informacje o lokalizacji – w zależności od ustawień prywatności wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na dopasowanie bardziej spersonalizowanej (lokalnej) oferty, w przypadku zainteresowania świadczonymi przez Administratora Usługami, a także – na podstawie uprzednio wyrażonej zgody – na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych, w tym dotyczących organizowanych przez Administratora konkursów lub wydarzeń w pobliżu Twojej lokalizacji,
    3. dane dotyczące logowania – gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania oraz typu i rodzaju używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.
    4. dane o aktywności na Stronie – zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności na Stronie, w szczególności informacje o stronach, z których trafiasz na naszą Stronę, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, czas trwania wizyty na Stronie, a także kolejność, w jakiej odwiedzane są poszczególne sekcje (podstrony) naszej Strony.
    5. cookies – Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat celów i sposobów wykorzystywania plików cookies znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Dane pozyskiwane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł
   1. Nie wykluczamy, iż Twoje dane osobowe może uzyskać również w inne sposoby, m.in. takie jak:
    1. uzyskiwanie od dostawców usług analitycznych (np. Google, Facebook) niektórych informacji o charakterze technicznym oraz wynikających ze sposobu użytkowania,
    2. uzyskiwanie danych adresowych i kontaktowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmiotów budujących bazy potencjalnych kontrahentów oraz z publicznie dostępnych rejestrów (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), publicznie dostępnych kont na portalach społecznościowych, prowadzonych przez Ciebie stron internetowych, blogów, itp.,
    3. innych Użytkowników, w zakresie w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług (np. mail z zapytaniem dotyczącym kwestii uprzednio uzgadnianej z Tobą, a następnie odwołanie się do tych kwestii – wraz z podaniem danych osobowych – przez osobę trzecią).
  4. Zbieranie danych osobowych od dzieci
   1. Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16. roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16. roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy, jeżeli nie będziemy w stanie stwierdzić, czy rodzic bądź opiekun dziecka wyraził zgodę bądź pozwolił na skorzystanie przez dziecko z naszych Usług.
 4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie miało miejsce, gdy:
   1. jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy (w tym należy pamiętać, że korzystając z naszych Usług zawiera się umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną),
   2. jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Tobie dostępu do bezpiecznej i sprawnie działającej Strony, a także polegających na możliwości kontaktowania się z Tobą np. w związku ze złożeniem zapytania poprzez Stronę,
   3. jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.
  2. Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Linkedin). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
  3. W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.
 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. Obowiązujące przepisy prawa przyznają Tobie szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
  2. Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, należy w tym celu skontaktować się z Administratorem mailowo na adres wskazany w części II pkt 3.
  3. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych RODO przewiduje następujące uprawnienia dla osób, których danych osobowych przetwarzanie dotyczy:
   1. prawo dostępu do danych osobowych – prawo to umożliwia otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem,
   2. prawo do sprostowania danych osobowych – prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując zgłoszone żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które dostaną nam dostarczone,
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo to pozwala zwrócić się do nas z żądaniem wstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (i) gdy Twoją wolą jest, abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (ii) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (iii) gdy wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych,
   4. prawo do usunięcia danych osobowych – prawo to umożliwia żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Można również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowano przysługujące Tobie prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować żądania.
   5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych w sytuacji, gdy przetwarzamy te dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich) – prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje również, jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.
   6. prawo do przenoszenia danych osobowych – realizując to prawo dostarczymy Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to przysługuje Państwu tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarto, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).
  4. W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać kierując żądanie na adres mailowy wskazany w części II pkt 3 niniejszej Polityki lub każdorazowo klikając w link znajdujący się w wiadomości mailowej wysyłanej na skutek uzyskania od Państwa uprzedniej zgody.
  5. Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna – nie ma konieczności wnoszenia opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli zgłoszone żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia żądania.
  6. Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożono kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię o wydłużeniu terminu i zapewnimy  bieżące informacje dotyczące realizacji żądania.
  7. Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt mailowy na adres wskazany w części II pkt 3.
 6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Do realizacji celów wskazanych w części IV możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
   1. podmioty trzecie świadczące usługi – korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, np. przechowywanie danych w chmurze, podmioty świadczące usługi hostingowe, podmioty realizujące kampanie marketingowe na naszą rzecz. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim.
   2. dostawcy usług marketingowych i analitycznych – w celu ulepszania naszych Usług, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej Strony. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkowników.
   3. organy ścigania, organy nadzorcze i inne – możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.
  2. Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.
 7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
  1. Nie wykluczamy możliwości zaistnienia sytuacji, w których Twoje dane osobowe będą przekazywane poza „EOG”. W takiej sytuacji gwarantujemy, że podobny poziom ochrony będzie zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:
   1. przekazanie danych osobowych tylko do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries
   2. korzystając z usług określonych dostawców, możemy posługiwać się umowami zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries
   3. jeśli nasi dostawcy usług mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy przekazywać im dane jeśli zostali objęci programem Privacy Shield, który zobowiązuje ich do zapewnienia podobnej ochrony w odniesieniu do danych przekazywanych pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: EU-US Privacy Shield
 8. OKRES I MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia Użytkownikom jak najwyższej jakości usług.
  2. Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.
  3. W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.
  4. Dane osobowe związane z technologią plików cookies są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Informacje, które uzyskujemy na Twój temat, w tym w informacje zawierające dane osobowe, przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wdrożone zostały także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych. W szczególności dbamy o to, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były:
   1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
   2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
   3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,
   4. dokładne i aktualne,
   5. nie przechowywane dłużej niż to niezbędne,
   6. bezpiecznie przechowywane,
   7. nie transferowane do państwa spoza EOG bez odpowiedniej ochrony.
  3. Pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony danych osobowych, udostępnianie przez Ciebie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie może być uznane za całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.
 10. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PROFILOWANIE
  1. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej Strony online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
  2. Odnosząc się do kwestii profilowania informujemy, że:
   1. na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,
   2. na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,
   3. jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie speudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies,
   4. profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszej Strony i Usług i dopasowywania treści znajdujących się na naszej Stronie do tych preferencji,
   5. profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.
 11. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
  1. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze Strony. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
  3. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wyłączenia Strony. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Użytkowników Strony, podlegają ich własnej polityce prywatności.
  4. Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:
   1. niezbędność do realizacji usługi:
    1. funkcjonalne – są ważne dla działania Strony – służą wzbogaceniu funkcjonalności Strony, bez nich Strona będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji Użytkownika, służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności Strony, bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności Strony, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo,
    2. niezbędne – są to cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony lub funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać,
    3. biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego, w oparciu o który udostępniona jest Strony, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności Strony, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela Strony przychodów subsydiujących działanie Strony. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.
   2. czas przez jaki cookies będą umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika:
    1. cookies tymczasowe (sesyjne) – cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu,
    2. cookies stałe – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela Strony.
   3. pochodzenie – od Administratora Strony, który zarządza cookies:
    1. cookies własne – cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela Strony jaka została odwiedzona,
    2. cookies zewnętrzne – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela Strony. Cookies mogą być wywołane przez Administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez Administratora Strony komponentów pochodzących spoza systemu Administratora, mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż niniejsza Polityka.
   4. cel jakiemu służą:
    1. konfiguracji Strony – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na Stronie,
    2. bezpieczeństwo i niezawodność Strony – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności Strony,
    3. stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają ze Strony. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania Strony,
    4. procesy – umożliwiają sprawne działanie samej Strony oraz dostępnych na niej funkcji,
    5. reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklamy, które są bardziej interesujące dla Użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza Stroną,
    6. lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji Użytkownika, co uzależnione jest także od ustawień lokalizacji wybranych przez Użytkownika w urządzeniu, z którego korzysta,
    7. analiza oglądalności (statystyka) – umożliwiają właścicielowi Strony lepiej zrozumieć preferencje Użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel Strony lub podmiot zewnętrzny, z którym współpracuje, zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych Użytkowników.
   5. ingerencję w prywatność Użytkownika:
    1. nieszkodliwe – są to cookies niezbędne do poprawnego działania Strony, potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności Strony, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem Użytkownika,
    2. badające – wykorzystywane do śledzenia Użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego Użytkownika.
  5. Informujemy, że przechowujemy pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Informujemy także, że może zaistnieć konieczność lub uzasadniony interes w wykorzystaniu innych rodzajów plików cookies niż wymienione powyżej.
  6. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika.
  7. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym.
  8. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.
  9. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
  10. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 12. INNE TECHNOLOGIE
  1. Informujemy, że wykorzystujemy także technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
   1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
   2. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
 13. LOGI SERWERA
  1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
  2.  Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  3. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika.
  5. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  6. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
up arrow