“Fraud
Przejdź do treści

Klauzula informacyjna

Do przeczytania w: 4 minutKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe osób, które:

– dokonały subskrypcji fanpage semguru poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”

– opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u

– wysłały wiadomość za pomocą komunikatora Messenger przy wykorzystaniu fanpage’a.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przy wykorzystaniu niniejszego fanpage jest semguru sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 4B/48 , 61-538 Poznań.

 

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Nie posiadamy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie pytania dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych można kierować za pośrednictwem wiadomości na fanpage’u lub mailowo pod adresem: przemek@semguru.pl

 

 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe osób odwiedzających i korzystających z fanpage’a będą przetwarzane w następujących celach:

– w celu prowadzenia fanpage pod nazwą semguru na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc.,

– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) RODO),

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO),

– w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

– w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszych produktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

– w celu informowania o naszej aktywności, promowania różnych wydarzeń, które organizujemy i naszych usług, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności – komentarzy, chatu, wiadomości (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszej marki oraz naszych usług i towarów – art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

 

Dane osobowe użytkowników przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) RODO), a także na podstawie wymogów ustawowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa  powyżej.

 

 1. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obsługą fanpage’a przetwarzamy następujące dane osobowe:

– podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez użytkowników na ich własnych profilach na portalu społecznościowym Facebook,

– inne dane publikowane przez użytkowników na ich własnych profilach na portalu społecznościowym Facebook,

– anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników udostępniane są lub mogą być:

– organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników lub podmiotów),

– innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora,

– właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

W związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników przechowywane są dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług do czasu, aż użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli dane przetwarzane były na podstawie tzw. zgody marketingowego, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook.

 

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownikom przysługują następujące prawa odnoszące się do ich danych osobowych:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do otrzymania ich kopii,
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. c) prawo do usunięcia danych,
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. f) prawo do przenoszenia danych,
 7. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 8. h) prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili użytkownicy mają prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie uprzednio wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. INFORMACJA O ŹRÓDLE DANYCH

Dane osobowe pozyskiwane są za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook oraz z publicznego profilu użytkowników, a także dokonywanych przez nich wpisów na fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook.

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

up arrow